Heidelberg- Polar - Stahl - Mbo - Müller Martini - Kolbus - Wohlenberg

 Machine & Spare Parts

Üye Sözleşmesi

PRESSMAK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

İşbu sözleşme, www.pressmak.com internet sitesinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere, siteden yararlanacak üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İvedik OSB. Mah. Elit San. Sit. 1549 Cad. No:14  Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan PressMak Makine Ticaret A.Ş. bundan böyle kısaca "PRESSMAK" olarak anılacaktır. 1. TANIMLAMALAR

 

 Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Alıcı: 'Site'de sunulan 'Hizmet' leri kullanmak suretiyle, 'Satıcı' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.

Satıcı: 'Site'de sunulan 'Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer 'Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyedir.

 

Site: www.pressmak.com, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

Üye: 'Site' den ürün/mal/hizmet alımı, ve satımı yapmak veya sadece ilan vermek üzere faydalanmak isteyen, talep etmiş olduğu Klasik, Silber, Gold veya Premium üyeliklerden formunu eksiksiz doldurarak, 'Site Yönetimin' ce üyelikleri onaylanarak 'Site' ye üyeliği kabul edilen Klasik, Silber, Gold ve Premium üyelerdir. Bu sözleşmede kısaca bütün üyelik çeşitleri 'Üye' olarak anılacaktır.

 

‘Kullanıcı’: "SİTE"ye ” Kullanıcı adını” ve “Şifresini girerek çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişidir. 


Kullanıcı Adı: 'Site Üye' lerinin 'Site' hizmetlerden faydalandıkları sırada 'Site' içindeki diğer 'Üye'lere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.

Şifre: 'Site' ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve 'Site' hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan ‘Kullanıcı’ ya özel şifredir.

‘ PRESSMAK Üyelik Hesabı’: Üye’nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri yapabildiği, "Üye"likle ilgili konularda "pressmak.com"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip yalnızca kendisinin belirlediği ve özellikle kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfasıdır.

ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen telefon numarasına SMS’le ve e-posta adresinePRESSMAK' ça onaylama mesajı gönderilmesi ile PRESSMAK' ın KULLANICI’ nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

‘PRESSMAK ARAYÜZÜ’ : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin ‘KULLANICILAR’ tarafından görüntülenebilmesi ve " PRESSMAK VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " PRESSMAK "e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

‘PRESSMAK VERİTABANI’ : “Site” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " PRESSMAK "a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır. 


Satış İlan Süresi: Satıcı Üye' tarafından verilen satış ilanının 'Site' de listelenebileceği/yayımlanacağı süredir ve bu süreyi site yönetimi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, " PRESSMAK "da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " PRESSMAK " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " PRESSMAK " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını siteye üye olurken kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. SİTE İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI

a) 'Üye', 'Site' üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, özellikle TKHK' nun uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder. Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. ' PRESSMAK ', hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda 'Üye', ' PRESSMAK ' ın tespitini şimdiden kabul eder. ' PRESSMAK ' ın web sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde 'Üye' ye rücu hakkı saklıdır.

b) 'Site', 'Üye' lerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. ' PRESSMAK ', web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını 'Üye' lerine sağlar. ' PRESSMAK ', 'Satıcı' ve 'Alıcı Üye' leri arasında kurulan uzaktan satış sözleşmesinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, ' PRESSMAK ' ı hiçbir surette bağlamayacaktır. 'Üye' ler, ' PRESSMAK ' ın sorumluluğu iddiasında bulunamaz. Bu itibarla 'PRESSMAK', ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt veremez. 'PRESSMAK', 'Üye'ler arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı bu nedenle alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer taraf olan 'Satıcı Üye' veya 'Alıcı Üye' ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

c) 'Üye', ' PRESSMAK ' tarafından belirlenen ve 'Site' de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde 'Alıcı' ve/veya 'Satıcı' sıfatı ile 'Site Hizmetleri' nden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 'Şirket', 'Site' de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın 'Site' de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

d) 'Üye', satışında, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde, 'Alıcı' veya 'Satıcı' olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ' PRESSMAK ' tarafından tespit olunduğu takdirde, söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. ' PRESSMAK ' ın bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında 'Üye', herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden taahhüt eder. Kullanıcı 'Üye' ler arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca 'Üye'ye ait olup, ' PRESSMAK ' ın herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

e) 'Satıcı', satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonu/opsiyonlarına göre başlangıç fiyatını, artış tutarını, satış ilan süresini, satılacak adedi, satış ilanında belirtilen malın/ürünün/hizmetin hangi bölümde listeleneceği ve listeleme seçeneklerini ve ilgili tüm diğer bilgileri satış ilanı giriş formunda bildirir. 'Satıcı', satış ilanında bildirmiş olduğu malın/ürünün/hizmetin satış fiyatlarına ve satışa arzı ile bağlıdır. Ürünü/malı/hizmeti tercih etmiş olduğu satış seçenekleri dahilinde satmaktan ve 'Alıcı' ya teslim etmekten imtina edemez.

'Satıcı' ayrıca, satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için 'Site' de ilan edilen satış seçeneklerinden hariç bir edim veya ilan edilen bedelden hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden 'Satıcı', ' PRESSMAK ' tarafından üyelikten çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde belirleyeceği başkaca bir yaptırım uygulayabilir.

'Alıcı', 'Site' den ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, 'Alıcı' olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca 'Alıcı', satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin 'Site' de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde ' PRESSMAK ' tarafından 'Site' üzerinden ürün/mal/hizmet arz etmesi engellenebilir, üyeliği "Site" tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

'Alıcı', 'Site' de satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç, vs.) ile birlikte ' PRESSMAK ' ın tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği 'Site' de belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi, ' PRESSMAK ' tarafından e-posta ile 'Satıcı' ya bildirilir. 'Site' de ürününü/malını/hizmetini satışa arz eden 'Satıcı', satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin 'Alıcı' tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından satış ilanında belirttiği süre içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti 'Alıcı' veya 'Satıcı' nın seçimi ile belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile 'Alıcı' ya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da 'Site' deki ilgili bölüme girer.

Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, 'Site' tarafından 'Alıcı' ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak ' PRESSMAK ' hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat 'Alıcı' tarafından yapılacak ve sorumluluk ‘Alıcı’ ya aittir.

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin yönetmelikte cayma hakkının satıcıya karşı 7 gün içerisinde kullanılabileceği belirtilmişse de, " PRESSMAK " cayma talebinin muhatabı değildir. Bu talepler, "Satıcı "Üye" ye yönlendirilmelidir. " PRESSMAK " ın tek yükümlülüğü "Satıcı" yla iletişim kurulması için gerekli olan ve üyelik aşamasında belirtilmiş olan bilgileri "Alıcı" ya sunmaktır. Taraflar bu hususa itirazları bulunmadığını şimdiden kabul ve beyan ederler. 'Alıcı' tarafından 'Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun' hükümleri uyarınca, 'Cayma' hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü ile “Satıcı” ilgilenir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan 'Satıcı' ya yöneltilmesi gereklidir.

Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış -Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve 'Satış Sözleşmesi' nden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 'Üye' ler sorumludur. Bu hususta ' PRESSMAK ' muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.

Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan 'Alıcı', teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı 'Satıcı' ya yöneltecektir. Bu meyanda taraflar TKHK Hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.

'Mal/ürün/hizmet' in teslimatından sonra 'Alıcı' nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ' PRESSMAK ' a ödenmemesi, iptali veya ' PRESSMAK ' hesaplarından geri çekilmesi hallerinde söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli 'Satıcı' nın alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini ödemeyen 'Alıcı' ya karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü 'Satıcı' ya aittir.

f) 'Malını/ürününü/hizmet' ini satışa arz eden 'Satıcı', kendisine ait ürünün/malın 'Site' üzerinden satılması için ' PRESSMAK ' tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün/malın/hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere 'Site' nin ilgili bölümlerinde belirtilen 'hizmet bedelini' veya 'komisyonunu', KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu hizmet bedeli ürün/mal satım bedelinin 'Satıcı' ya intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.

g) Tüm 'Üye' ler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, tel, TC kimlik no, adres e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul eder. PRESSMAK bunların doğru olmadığını tespit eder ise, 'Üye' ye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir. 'Alıcı' ve 'Satıcı Üye' lerin bilgileri, 'Site Yöneticileri' tarafından titizlikle korunmakta olup, taraflar arasında mutabakata varılarak ödeme gerçekleşmedikçe, tarafların iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ödeme, ' PRESSMAK ' nezdinde tutulduğu sırada şüphe çeken ya da üyelerden birinin zararına olabilecek durumun varlığı halinde bu hüküm geçerli olmayacaktır. ' PRESSMAK ', dilediği zaman 'Üye' nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda 'Üye' nin ' PRESSMAK ' ta mevcut bir alacağı olması halinde, ' PRESSMAK ' bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde ' PRESSMAK ' ın maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için 'Üye' ler bir tazmin talebinde bulunamaz.

Sözleşme, 'Site' de yapılan faaliyetin ' PRESSMAK ' tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, ' PRESSMAK ' işini, ticari ortaklığını ve 'Site' alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

'Üye', malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, 'Alıcı' ya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, ' PRESSMAK ' 'ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve ' PRESSMAK ' ın üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

'Kurumsal Üye' ler, satışını yaptıkları mal/ürün/hizmet'ler için bunların 'Alıcı Üye' ye tesliminden önce 'Tüketicinin Korunması Kanunu-Mesafeli Satış Yönetmeliği' hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini 'Alıcı Üye' ye teslim etmekle yükümlüdür.

3. DİĞER HUSUSLAR:

a) 18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliği nedeniyle siteye üye olması yasaktır.

b) Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " PRESSMAK " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " PRESSMAK " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " PRESSMAK "dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " PRESSMAK " ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

c) ' PRESSMAK ';  sisteminde ticari faaliyet gösteren satış yapan 'Üye' lerini, gerek faaliyeti gerçekleştiren 'Üye' ya da 'Üye' iş yerlerini tanımak, gerekse, 'Alıcı Üye' lere verilen 'Hizmet' in uygunluğunu denetlemek, 'Alıcı Üye' lerin yararlarını korumak, 'Üye' lerin istikrarı ve faaliyeti konusunda izlenim sahibi olmak amacıyla, işyerini ziyaret edebilir, işlemlere ve/veya 'Satıcı Üye' ye ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. 'Üye', bu durumu şimdiden kabul ve beyan etmiştir.

d) ' PRESSMAK ', tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Sitede" de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye" nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 


e) ' PRESSMAK ' ile 'Üye' arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri dir.

 

4.Yürürlülük 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olur.